Асоціація «Українська оборонна та безпекова промисловість Facebook сторінка
Асоціація «Українська оборонна та безпекова промисловість»

Меморандум про взаєморозуміння

М Е М О Р А Н Д У М

ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ МІЖ АСОЦІАЦІЄЮ

«УКРАЇНСЬКА ОБОРОННА ТА БЕЗПЕКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ»

ТА  ВСЕУКРАЇНСЬКОЮ  ГРОМАДСЬКОЮ  ОРГАНІЗАЦІЄЮ “НАЦІОНАЛЬНИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ СПРИЯННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ” ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА В СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА КОРУПЦІЇ

 

 

Дата підписання: «_11_» серпня 2016 року                                                         м. Київ, Україна

Дата набрання чинності: «__11__»  серпня 2016 року

 

 

Всеукраїнська громадська організація "Національний Координаційний Комітет сприяння протидії корупції», юридична особа за законодавством України, в особі Голови Комітету Борсука Євгена Ілліча, який діє на підставі Статуту (далі - Комітет або Сторона 1)

та

Асоціація «УКРАЇНСЬКА ОБОРОННА ТА БЕЗПЕКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ», юридична особа за законодавством України в особі Спів-Голови Правління Рокитського Євгена Володимировича, що діє на підставі Статуту (далі – Асоціація або Сторона 2)

далі разом – «Сторони», а окремо – «Сторона»,

 

ВИЗНАЮЧИ самостійність кожної зі сторін,

БАЖАЮЧИ скоординувати спільні дії у межах наданих повноважень для досягнення головної мети – захисту життя, здоров’я, прав і свобод громадян, власності, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, забезпечення військової безпеки та оборони України, захисту національних інтересів,

НАГОЛОШУЮЧИ на актуальності та нагальній необхідності взаємної співпраці  громадських інститутів у забезпеченні захисту прав і свобод громадян, законних інтересів суспільства та держави, захисту власності від злочинних посягань,

З МЕТОЮ забезпечення прав людини, зміцнення законності, укріплення взаємодії між громадськими організаціями на міжнародному рівні,

УСВІДОМЛЮЮЧИ своїм завданням: забезпечення військової безпеки та оборони України, підтримання стабільності в Балто-Чорноморському регіоні, підтримки прагнення українського суспільства відповідати стандартам ЄС та НАТО, в т.ч. у сфері протидії корупції, впровадження міжнародних стандартів комплаєнс-контролю  в ділову практику в Україні, забезпечення участі громадянського суспільства України у підвищенні обороноздатності, протидії корупції та здійснення демократичного цивільного контролю (далі - «Завдання»)

 

уклали цей Меморандум про Співробітництво (далі – Угода) про наступне:

 

  1.  ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1.                Сторони беруть на себе взаємні зобов’язання здійснювати комплекс заходів, спрямованих на співробітництво у сферах:

1.1.1.протидії корупції в секторі оборони та безпеки України,

1.1.2. реалізації спільних проектів щодо впровадження комплаєнс-контролю в саморегулівних організаціях, підприємствах державної та приватної форм власності, зокрема шляхом створення та підтримки діяльності відповідних структур при органах державного та центрального управління, а також торговельно-промислових палатах;

1.1.3. організації навчання, передачі наукових знань, наукових досягнень, технологій, стандартів членів громадянського суспільства, співробітників прибуткових та неприбуткових організацій на умовах та в порядку, визначених Сторонами окремо.

 

II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СПІВРОБІТНИЦТВА СТОРІН

2.1. Співробітництво між Сторонами здійснюється у вигляді реалізації спільних проектів, спрямованих на досягнення Завдань ( далі - Спільні Проекти).

2.2. Реалізація спільних проектів, їх вибір та погодження, здійснюється Сторонами на підставі відповідних окремих додаткових угод до цієї Угоди.

2.3. Кожен з Спільних Проектів між Сторонами може реалізовуватися як окремо, так і разом з іншими спільними проектами.

2.4. Сторони домовились про те, що успішна реалізація будь - якого зі Спільних Проектів не тягне за собою обов’язок жодної зі Сторін починати реалізацію будь-якого іншого проекту.

2.5. Сторони у встановленому чинним законодавством порядку, привертають увагу суспільних і державних інститутів до небезпечних явищ і процесів у різних сферах життєдіяльності країни, у  тому числі сфері оборони та безпеки.

2.6. Сторони сприяють органам державної влади у захисті економічної безпеки та інших національних інтересів суспільства.

2.7. Сторони об’єднують зусилля громадських організацій, інших інститутів громадянського суспільства та за їх згодою координують спільну діяльність у сприянні правоохоронним та іншим державним органам у боротьбі з корупцією, злочинністю та іншими негативними явищами і процесами.

2.8. Сторони сприяють розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки як основи створення високих технологій та забезпечення переходу економіки на інноваційну модель розвитку, у створенні ефективної системи інноваційної діяльності в Україні.

2.9. Сторони сприяють у встановленому чинним законодавством порядку боротьбі з корупцією та злочинністю, забезпеченню невідворотності покарання та притягненню винних осіб до передбаченої законом відповідальності.

2.10. Сторони у порядку, встановленому чинним законодавством, сприяють боротьбі з незадовільним рівнем соціального захисту військовослужбовців, громадян, звільнених з військової служби та членів їхніх сімей.

2.11. Сторони здійснюють демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією держави та іншими структурами в системі економічної безпеки.

2.12. Сторони відповідно до чинного законодавства проводять аналіз та пропагують досвід інших країн з питань боротьби з організованою злочинністю, корупцією, легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, іншими злочинами економічного  спрямування та міжнародним тероризмом, налагоджують співпрацю з міжнародними громадськими (неурядовими) організаціями відповідного спрямування.

2.13. Сторони співпрацюють з іншими міжнародними громадськими (неурядовими) організаціями та міжнародними інституціями, що позитивно впливає на авторитет  України на міжнародному рівні у зміцненні демократичних інститутів суспільства.

2.14. Сторони у встановленому чинним законодавством порядку, можуть проводити громадську експертизу проектів законів, рішень, програм, представляти свої висновки і пропозиції відповідним державним органам для врахування в ході реформування Збройних Сил України, інших складових частин Воєнної   організації та правоохоронних органів держави.

2.15. Сторона 1 за фактами порушення прав і свобод громадян, зловживання посадовими особами своїх посадових обов’язків, корупційні та інші протиправні діяння, що спричинили шкоду державі, громадянину, згідно вимог чинного законодавства України, може звертається до відповідних державних органів, установ, організацій, підприємств, незалежно від форм власності чи підпорядкування, правоохоронних органів, прокуратури, Збройних Сил України, інших військових формувань про усунення порушень закону, причин, негативних явищ і умов, що їм сприяють та притягнення ними винних до передбаченої законом відповідальності.

2.16. Сторони спільно налагоджують співпрацю з освітніми установами та  неурядовими організаціями з метою підготовки населення по боротьбі зі злочинністю, створення негативного ставлення громадян до вчинення кримінальних правопорушень.

2.17. Сторони можуть залучати до участі у створенні спільних консультативно-дорадчих та експертних органів, комісій, груп для забезпечення врахування громадської думки у формуванні та реалізації державної політики з питань оборонної та безпекової діяльності.

2.18. Сторони можуть залучати інші інститути громадянського суспільства, міжнародні організації для обговорення нормативно-правових актів з питань захисту прав і основоположних свобод та інтересів громадян, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, а також з питань оборонної та безпекової діяльності.

2.19. Сторони діють гласно, розміщують на власних веб-сторінках, у друкованих засобах  масової інформації опублікування про результати спільної діяльності, відповідно до напрямів, передбачених цією Угодою.

 

III. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СПІВРОБІТНИЦТВА СТОРІН

3.1. Сторони зобов’язуються у режимі максимального сприяння будувати свої стосунки на підставі рівності, партнерства, захисту прав та інтересів кожної із Сторін.

3.2. Співробітництво здійснюється на основі засад гласності, прозорості, законності, гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, захисту прав і основоположних свобод, дотримання суспільних інтересів, взаємної вигоди, рівноправності, взаємодопомоги.

 

IV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1.        Сторони зобов'язуються одна перед одною:

4.1.1. не передавати виконання цієї Угоди будь-яким третім особам;

4.1.2. своєчасно повідомляти іншу Сторону про будь-які перешкоди, що виникають у зв’язку із виконанням цієї Угоди та/або будь-якого етапу їх співробітництва, обумовленого цим Меморандумом;

4.1.3. належним чином виконувати всі обов'язки, що випливають з цієї Угоди.

 

V. ПРИПИНЕННЯ УГОДИ

5.1. Ця Угода припиняється:

          5.1.1.  за згодою Сторін;

5.1.2. з інших підстав, передбачених законодавством України.

5.2 За взаємною згодою Сторони можуть вносити, зміни та доповнення до цієї Угоди, які оформляються додатковим протоколом, який є невід’ємною частиною цієї Угоди і набирає силу з дати його підписання.

 

VI. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або затримку у виконанні будь-якого зобов'язання за Угодою, якщо таке невиконання або затримка викликані обставинами форс-мажору.

6.2. Сторона, що опинилася під дією обставин форс-мажору, повинна письмово сповістити про їх настання іншу Сторону протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту настання такої обставини. Також, така Сторона повинна підтвердити настання такої обставини форс-мажору іншій Стороні шляхом надання довідки відповідного компетентного органу протягом 7 (семи) календарних днів з дати настання таких обставин.

6.3. Після закінчення дії обставин форс-мажору Сторона, що перебувала під їх дією, повідомляє іншу Сторону про припинення форс-мажору протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин із моменту закінчення дії обставин форс-мажору.

6.4. Виникнення обставин форс-мажору тягне за собою продовження строку виконання зобов'язання, невиконаного в силу форс-мажору, на строк дії вказаних обставин.

 

VII. ІНШІ УМОВИ УГОДИ

7.1. Угода набирає чинності з моменту її підписання та діє до 31 грудня 2017 року.

7.2. У разі відсутності заяви будь-якої із Сторін, термін дії цієї Угоди вважається продовженим на той самий строк на тих самих умовах.

7.3. Усі спори щодо тлумачення або застосування положень цієї Угоди вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.4. Кожна Сторона самостійно покриває витрати, пов’язані з реалізацією положень цієї Угоди.

7.5. Результати виконання цієї Угоди періодично розглядаються на засіданні Сторін.

7.6. Ця Угода складена у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

 

VIII. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Україна м. Київ, 04708 вул. Нагорна 8/32 оф.3         Україна, 04053, м. Київ, вул. Артема, 10, оф.3.

Код ЄДРПОУ 39885196                                              Код ЄДРПОУ 37267516

Т +380 97 944 35 01                                                    Тел.(044) 221-00-17, 067-379-00-20

Web: dsia-ua.org                                                           Web: nkkspk.com.ua

E-mail:                                        E-mail: bei54@ukr.net

За Асоціацію                                                                За Комітет

 

Спів-Голова Правління                                            Голова Комітету

                                           Є.Рокитський                                                                       Є.Борсук

19.08.2016